Varausehdot

Ennakkovaraukset ja tiedustelut

Varauksen vahvistus

 • Majoituksen, Tornionjoen venevuokrauksen tai opaspalveluiden varaus on vahvistettu, kun asiakas on ilmoittanut varauksensa sähköpostilla tai kirjeitse Lohijoki Oy:lle.

Varaaminen ja maksaminen

 • Varaus maksetaan normaalisti käteisellä tai pankkikortilla saapumisen yhteydessä, ellemme ole toisin sopineet.

Varauksen peruminen

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi, kun tieto siitä on tullut kirjallisesti Lohijoki Oy:lle (kirje tai sähköposti).

 • Viimeistään 28 vrk ennen varauksen alkua maksamalla toimistokulut 50 €.
 • Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen varauksen alkua maksamalla peruutusmaksun, joka on 30 % varauksen hinnasta.
 • Myöhemmin kuin 14 vuorokautta, mutta viimeistään 48 tuntia ennen varauksen alkua maksamalla peruutusmaksun, joka on 50 % varauksen hinnasta.
 • Jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varauksen alkua, koko varauksen hinta pidätetään.
 • Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa, jos asiakas itse tai hänelle läheinen henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu varauksen aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.
 • Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Lohijoki Oy voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.
 • Lohijoki Oy ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta-arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä tai luonnonilmiöistä, joka ei ole johtunut Lohijoki Oy:stä ja jonka seurauksia Lohijoki Oy ei kohtuudella voinut estää. Lohijoki Oy ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Oleskelu Lohijoki Oy:n Salmon Campissä Tornionjoella

 • Majoitustilojen /-paikkojen vuokrausvuorokausi alkaa tulopäivänä viimeistään klo 14.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00. Veneen vuokrausvuorokausi alkaa ja päättyy klo 14:00.
 • Majoitustiloihin saapuminen tapahtuu ennalta sovittuna ajankohtana. Lohijoki Oy toimittaa asiakkaalle avaimet ennalta sovittuna ajankohtana. Kohteen varaaja on varausjakson aikana vastuussa avaimesta.
 • Teltan, asuntovaunun tai asuntoauton käyttö alueella ilman maksua on kielletty.
 • Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa. Luvattomasta tupakoinnista sisällä veloitetaan tuuletusmaksu. Lohijoki Oy ei vastaa luvattomasta tupakoinnista aiheutuneista allergia tms. ongelmista.

Henkilömäärä

 • Lomahuoneistossa saa majoittua vain ennalta tai saapuessa ilmoitettu henkilömäärä.

Lemmikkieläimet

 • Asiakas voi tuoda mukanaan lemmikkieläimiä ainoastaan, jos siitä on sovittu etukäteen Lohijoki Oy:n henkilökunnan kanssa.
 • Asiakas on vastuussa kaikista lemmikkieläinten aiheuttamista vahingoista.
 • Lohijoki Oy ei vastaa eläinpölystä aiheutuneista allergia tms. ongelmista.

Tilaajan vastuu

 • Tilaaja on velvollinen noudattamaan palveluiden käyttämiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä ja on vastuussa tiloille tai kalusteille aiheuttamistaan vahingoista sekä avainten katoamisesta.
 • Tapaukset arvioidaan ja laskutetaan erikseen.

Huomautukset ja riitojen ratkaisu

 • Kaikki lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät puutteet tai vauriot tulee ilmoittaa välittömästi henkilökunnalle, jolloin ne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata.
 • Korvausvaatimukset ja huomautukset tilatuista palveluista, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana, on tehtävä kirjallisesti Lohijoki oy:lle kaksi viikkoa varauksen päättymisestä
 • Mikäli sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen asiassa, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi
 • Mikäli sopimukseen ei päästä, riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan suomen lakia

Lohijoki Oy varaa oikeuden kaikkiin muutoksiin.

Lohijoki Oy, Tattarantie 85 b, 29250 Nakkila, info@lohijoki.fi  GSM +358408315998

Y-tunnus  2679107-4, Pankkiyhteys  Nakkilan Osuuspankki FI14 5285 08,20 0946 26, OKOYFIHH

Tornionjoen venevuokrausehdot

1. VENEEN KÄYTTÖ

a) Vuokraaja on velvollinen noudattamaan kulussa ollessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.
b) Vuokraaja sitoutuu vastaamaan siitä, että veneen kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan veneen käsittelyyn.
c )Veneen jäädessä ilman valvontaa se on lukittava.
d) Vuokraamon luovuttaessa veneen vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa veneen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

 2. VASTUU VENEESTÄ JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA- AIKANA

a)Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka korvausvelvollinen korvaamaan veneelle/moottorille ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä korvaamaan veneestä vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.
b) Jos veneelle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, veneen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.
c) Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

3. VAKUUTUKSET

Veneessä on voimassa oleva venevakuutus. Vuokraajan omavastuu on 500 euroa.

4. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle veneessä ilmenneestä virheestä tai venettä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta.

5. VENEEN PALAUTTAMINEN

a) Vene on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Veneen on palautettaessa oltava siivottu.
b) Jos asiakas palauttaa veneen ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.

6. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta, tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään venettä asianmukaisesti. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

7. VENEEN VIEMINEN POIS KALASTUSALUEELTA

 
Veneen vieminen sovitun kalastusalueen ulkopuolelle on kielletty. Vuokraveneitä saa käyttää välillä Tolpinniva - Alinen Korpikoski. Korpikosken ajaminen ylös vuokraveneillä on kielletty. Kalastusalue ja ajolinjat on merkitty liitteen karttoihin.

8. VAHINKOJEN KORVAUKSET

Vuokraamo ei korvaa vuokraajalle sattuvia vahinkoja tai vuokraajan henkilökohtaista omaisuutta.

LOHIJOKI_TORNIONJOKI_HEITTO